11.3

The virtuous were Yan Hui, Min Ziqian, Ran Boniu, and Zhonggong. The well-spoken were Zai Wo and Zigong. The skillful administrators were Ran Qiu and Zilu. Ziyou and Zixia excelled in scholarship.